DAGENS POLITIKER: Børneordfører Jakob Sølvhøj (Ø)

Vi har spurgt samtlige 12 partiers børne- og familieordførere, hvad de mener om Familiepolitisk Netværks fem vigtigste anbefalinger: lovsikret ret til at passe syge børn og til at gå på nedsat tid med små børn, en tillidsreform samt minimumsnormeringer på dagpasningsområdet og til sidst forslaget om at ”pengene følger barnet” det første år efter afsluttet barsel. Her kan du læse, hvad Enhedslistens ordfører Jakob Sølvhøj svarer.

Jakob Sølvhøj: Det er ti år siden vi første gang stillede forslag om minimumsnormeringer. Vi er stadig håbløst bagud på børneområdet i DK

Enhedslistens politik på børne- og familieområdet har stået lidt i skyggen af SF’s, som har området som deres øverste prioritet ved folketingsvalget, mens Enhedslisten også har fokus på klima/miljø og social ulighed.

Derfor er det måske gået hen over hovedet på mange, at Enhedslistens forslag til minimumsnormeringer er mere vidtgående end andres – og bl.a. indebærer ansættelser af 10.000 flere i den pædagogiske sektor. Enhedslisten er i øvrigt det parti, der i mange år har stillet forslag om minimumsnormeringer i folketingssalen, mens partier der nu støtter forslaget var imod.

Endelig er Enhedslisten på en række områder mere positiv end de fleste andre partier i Folketinget over for at lovgive på børneområdet – i forhold til retten til at blive hjemme med syge børn, retten til at gå ned i tid når man har små børn og retten til at blive hjemme med sine børn det første år efter endt barsel (dog ikke som modellen “pengene følger barnet).

Lynoversigt over Jakobs Sølvhøjs svar
Lovsikret ret til at passe syge børn hjemme – JA, Enhedslisten ønsker en ordning i Danmark som den svenske VABBA, og 10 dage pr. barn pr. forælder vil være en rigtig god start


Ret til nedsat tid med småbørn – JA, Enhedslisten ønsker både en generel sænkelse af arbejdstiden og en ret til småbørnsforældre til at gå på nedsat tid med en kompensation svarende til dagpengene


Tillidsreform på dagpasningsområdet – JA, Enhedslisten støtter helt klart et stop for centralistisk styringstyranni og mere tillid til personalet kombineret med uddannelse og efterudannelse


Minimumsnormeringer – JA, Enhedslisten har fremsat et forslag til minimumsnormeringer, som indebærer ansættelse af 10.000 pædagogiske medarbejdere og som baserer sig på minimumsnormeringer i ”børnehøjde”, dvs. alden tid, der ikke bruges på børnene, er trukket ud af regnestykket.


Pengene følger delvist barnet – NEJ, vi synes ikke man skal konvertere penge afsat til dagtilbud, men vi foreslår en lovsikret ret til forældreorlov i barnets første leveår (på dagpengesats).
Anbefaling 1: Lovsikret ret til at passe syge børn hjemme
Anbefalingen lyder: Lovsikret ret til at passe syge børn hjemme i 10 dage pr. barn pr. forælder = 20 dage pr. barn pr. år. Antal dage følger barnet og kan videregives til andre (fx bedsteforældre). Finansieres som Försäkringskassan (Sverige) af arbejdstagere og arbejdsgivere i fællesskab - 80 procents dækning af lønnen. Også Norge og Tyskland har tilsvarende universelle rettigheder.

”Danmark halter bagefter, når det handler om at udvikle en familiepolitik, der kan få børnefamiliernes hverdag til at hænge bedre sammen – milevidt efter Sverige! Og når det gælder rettigheder til at passe syge børn, halter vi også efter Norge! Alle der har eller har haft små børn ved, hvor opslidende og stressende det er, når børnene er syge. Det har hjulpet noget, at der via overenskomsterne nu – på store overenskomstområder – har åbnet sig en mulighed for at blive hjemme på såvel første som anden sygedag. Men det er langtfra nok til at tilgodese forældrenes behov. 

Enhedslisten har allerede for adskillige år siden lagt frem, at vi gradvist ønsker at indføre samme rettigheder som i svensk lovgivning, og 10 dage pr. barn pr. forælder vil være en rigtig godt start.”

Anbefaling 2: Ret til nedsat tid med småbørn
Anbefalingen lyder: Ret til nedsat tid (fleksibel arbejdstid) indtil barnet fylder otte år – som i Sverige. Og ret til at komme op på fuld tid igen, når omsorgsperioden er slut (så længe gældende varslingsregler er overholdt). Man kan anvende Sveriges erfaringer med at gøre dette på en fair måde, så fx at de mindste virksomheder undtages. Rettigheden omfatter også personer med andre store omsorgsopgaver, som fx alvorligt syg ægtefælle eller børn. Deltid lønkompenseres ikke, men enlige og lavtlønnede kompenseres for en del af lønnedgangen i form af øgede skattefradrag.  

”Vi arbejder generelt for meget i Danmark. Derfor ønsker Enhedslisten den generelle arbejdstid sænket for alle, og vi har fremlagt et helt konkret forslag til, hvordan arbejdstiden gradvist kan sænkes til 30 timer. 

Vi mener samtidig, at der skal gennemføres lovgivning, der giver børnefamilierne yderligere muligheder for reduceret arbejdstid. Vi har foreslået genindførelse af den tidligere forældreorlovsordning i en forbedret udgave, samt en ret for forældre til børn mellem 0 og 6 år til at gå på deltid med en kompensation svarende til dagpengene for de timer, der ikke arbejdes. Men vi er helt åbne over for at udvide en sådan ordning, som beskrevet i Familiepolitisk Netværks forslag.”

Anbefaling 3: Tillidsreform på dagpasningsområdet
Anbefalingen lyder: En reel tillidsreform, dvs. uddelegering af beslutningskompetencen, så pædagoger og ledere i højere grad får mulighed for at bruge ressourcerne, hvor de mener, det er vigtigst. En del af den topstyring, som dominerer på dagtilbudsområdet, rulles tilbage, så pædagoger og ledere igen får reel indflydelse på anvendelsen af deres arbejdstid og kan varetage kerneopgaven, som de ønsker.

”Det er et generelt problem, at et politisk flertal i årevis har hyldet en centralistisk styringskultur i hele den offentlige sektor, i stedet for at udvise tillid til de ansattes faglige dømmekraft. Det er også tilfældet på dagtilbudsområdet. 

Det skal retfærdigvis siges, at der ved den seneste ændring af de pædagogiske læreplaner er sket en grundig inddragelse både af de ansattes faglige organisationer og af Forældrenes Landsorganisation. Det er lovgivningen blevet bedre af, men der er stadig problemer med udefra kommende styring af området. 

Mange kommuner forelsker sig i særlige pædagogiske koncepter – og kasserer dem igen til fordel for nye, efter nogle år. Ofte med klækkelig betaling til diverse konsulentfirmaer. Det er absolut ikke til gavn for udviklingen af det pædagogiske arbejde. Tværtimod. 

Enhedslisten støtter helt klart en tillidsreform på dagtilbudsområdet, hvor vi udviser tillid til lederes og ansattes dømmekraft. Det er ikke ensbetydende med, at alt er lige godt, og derfor mener vi også, at der skal satses meget mere på forskning på børneområdet samt på uddannelse og efteruddannelse af hele personalet.”

Anbefaling 4. Minimumsnormeringer på dagpasningsområdet

Vi beskriver to forskellige varianter af anbefalingen. Den første er mere vidtgående end den anden. For begge gælder, at minimumsnormeringer skal forstås som en nedre grænse, som ikke må overskrides, svarende til klassekvotienten i en skoleklasse. 

Anbefalingerne lyder: 
I den første anbefaling må der i hele institutionens åbningstid aldrig være mere end 3 børn pr. voksen i vuggestuer (0-2-årige) og ikke mere end 6 børn pr. voksen i børnehaver (3-6-årige). Lederne tæller ikke med i normeringen. Personalet skal overvejende bestå af uddannede pædagoger. Der skal være fuld vikardækning i hele åbningstiden ved fravær grundet fx sygdom, kompetenceudvikling, møder osv.
Den anden anbefaling følger BUPL’s forslag om, at der må være max. 3 børn pr. fuldtidsansat voksen i vuggestuer (0-2-årige børn) og max. 6 børn pr. fuldtidsansat voksen i børnehaver (3-6-årige). Personalet skal bestå af 80% uddannede pædagoger. Lederne tæller ikke med i normeringen. 'Alenetid' fjernes fra vagtplanerne, dvs. den tid en pædagog er alene med den samlede børnegruppe.  

”Enhedslisten vil have indført minimumsnormeringer i daginstitutionerne. Det er næsten 10 år siden, vi første gang fremlagde beslutningsforslag om det i Folketinget, og vi pressede kraftigt men forgæves på for at få det under Thorning-regeringen. De daværende tre regeringspartier støttede desværre ikke forslaget dengang.

Som det fremgår af spørgsmålet og den igangværende politiske debat, er der forskellige fortolkninger af, hvad det egentlig indebærer at indføre minimumsnormeringer. For os er det helt afgørende, at en model for minimumsnormeringer sikrer, at minimumsnormeringer tager udgangspunkt i, at der skal være den nødvendige tid til børnene. Tid anvendt til administration og andre opgaver tilgodeser jo ikke ønsket om tid til omsorg, nærvær og etablering af tætte relationer.

Vi er bestemt sympatisk indstillede over for både BUPL’s forslag, som vi dog ikke synes er helt ambitiøst nok, og overfor Familiepolitisk Netværks forslag, men vi har selv for nylig fremlagt en helt konkret model for minimumsnormeringer, der tager afsæt i principperne i den norske lovgivning, hvor man efter en nylig lovændring opererer med 1 voksen pr 3 børn i vuggestuealderen og 1 voksen pr 6 børn i børnehavealderen, og har trukket al den tid, der ikke bruges på børnene, ud af regnestykket. Vores forslag indebærer en meransættelse af ca. 10.000 pædagogiske medarbejdere.”

Anbefaling 5: Pengene følger delvist barnet
Anbefalingen lyder: 3/4 af det offentlige tilskud til dagpasning følger barnet i op til et år, hvilket giver også forældre med almindelige indtægter mulighed for efter eget valg at organisere pasning af barnet det første år i hjemlige omgivelser. Dette skal gælde i alle landets kommuner. Lige nu er der stor forskel på muligheden for at hjemmepasse afhængig af bopælskommune.

”Enhedslisten mener, at forældre skal have reel mulighed for at arbejde mindre eller gå helt fra på orlov i barnets første leveår. Vi synes dog ikke, at den foreslåede model, hvor man konverterer penge afsat til dagtilbud til økonomisk tilskud til den enkelte børnefamilie, er den bedste måde at gøre det på. 

Vi ønsker i stedet en lovsikret ret til forældreorlov i barnets første leveår, hvor forældrene i orlovsperioden skal kunne oppebære en økonomisk ydelse svarende til dagpenge.”

FAKTA

Jakob Sølvhøj (f.1954) har siden 1970'erne varetaget tillids- og offentlige hverv inden for det børne- og pædagog-politiske område, sidst har han været formand for FOA's pædagogiske sektor (2005-2015). Siden valget i 2015 har han været indvalgt i Folketinget for Enhedslisten, opstillet i Vestjyllands Storkreds. I valgperioden har han været ungdomsuddannelsesordfører, børneordfører, undervisningsordfører og handicapordfører. Han har tillige været næstformand for Enhedslistens folketingsgruppe indtil 2016 og derefter formand for gruppen.